به منظورآگاهی از دیدگاه ها و نظرات سازنده همکاران محترم در خصوص بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید.آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام اقدامات مورد نیاز درخواست ، به شما ارائه شده است؟

امور اداری

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

امور مالی

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

برنامه و بودجه

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

میزان رضایت از  نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات و پیشنهادات

امور اداری

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب   

امور مالی

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب 

برنامه و بودجه

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب 

میزان رضایت از پاسخگویی

امور اداری

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

امور مالی

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

برنامه و بودجه

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

به صورت کلی بهترین عملکرد مربوط به امور اداری کدام واحد می باشد

کارپردازی

کارگزینی و رفاه

بیمه

انبار

به صورت کلی بهترین عملکرد مربوط به حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع کدام واحد می باشد

برنامه و بودجه

امور مالی

فناوری اطلاعات

امور اداری

به صورت کلی میزان رضایت شما ازحوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

خیلی خوب

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید