دامپزشکی استان هرمزگان در سال1337با یک نفر پرسنل به عنوان پست دامپزشکی زیر نظر اداره کل کشاورزی استان هرمزگان در بندرعباس شروع به کار نموده و در سال 1378 از وزارت کشاورزی منفک و به وزارت جهاد سازندگی قبلی ملحق گردید. سپس در سال 1379 به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید و اولین تشکیلات تفضیلی در سال 1376 زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور با 150 پست سازمانی مصوب گردید. اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در شرایط فعلی دارای 9 شبکه دامپزشکی در شهرستانهای تابعه که جمعأ دارای 145 نفر کارمند می باشد.
اسامی مدیران کل دامپزشکی استان هرمزگان از بدو تأسیس تا کنون به شرح ذیل می باشد:


1- دکتر نور حسن کجوری 1348 تا 1357/12/29


2-دکتر مهدی روستایی 1358/1/1 تا 1366/12/29


3-دکتر خسرو درویشی 1366/1/1 تا 1375/7/22


4-دکتر اضغر فرخ 1375/7/23 تا 1378/6/7


5-دکتر مسعود ایازی 1378/6/8 تا 1383/2/20


6-دکتر محمد جعفر نیکپور 1383/9/28 تا 1386/5/31


7-دکتر رضا وحدانی 1386/6/1 تا 1388/12/17


8-دکتر ذبیح اله غریب 1388/12/18 تا 1394/5/17


9-دکتر محمد جانباز 1394/5/18 تاکنون