اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

1. مطالعه و نیازسنجی تعداد نیروی انسانی وپیگیری جذب وتامین آن.

2.   برنامه ریزی وتدوین سیستم اصولی وعلمی جذب ، جابجائی وتوزیع نیروی انسانی وپیگیری و نظارت بر اجرای آن.

3.   برنامه ریزی، نظارت وپیگیری صدور احکام پرسنلی (مانند استخدام ، انتصاب ، تطبیق ، ارتقاء‌ ، ماموریت ، انتقال ، مرخصی وقطع رابطه استخدامی ، بازنشستگی ، خرید خدمت ، اخراج ، انفصال ، تعلیق ،  استعفاء ، فوت و برکناری و .....)

4.   برنامه ریزی و نظارت بر ثبت ونگهداری اطلاعات پرسنلی با استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه.

5.   برنامه ریزی، پیگیری و استقرار نظام امور علمی - ارزشیابی کارکنان ومدیران

6.   نظارت وکنترل حضور و غیاب کارکنان .

7.   برنامه ریزی و نظارت و اجرای قوانین ومقررات ودستورالعمل های اداری و استخدامی در واحدهای تابعه ستادی و استانی

8. مطالعه ، برنامه ریزی و پیگیری جهت افزایش انگیزه کاری کارکنان

9.  برنامه ریزی ، نظارت وپیگیری  امور مرتبط با تامین امکانات رفاهی و تسهیلات بانکی برای کارکنان ، تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی همکاران ، اموربیمه ای کارکنان ازطریق انعقادقراردادهای تکمیلی(درمان،عمر وحوادث)

10.   مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام علمی و اصولی مکاتبات وبایگانی اداری

11.  دریافت ، ثبت ، توزیع وارجاع کلیه نامه ها ومکاتبات وارده وصادره

12.  ابلاغ و پیگیری اجرای آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان.

13.مطالعه و پیش بینی لوازم، تجهیزات و امکانات فنی و اداری مورد نیاز

14.برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری جهت تامین لوازم، تجهیزات و امکانات فنی و اداری مورد نیاز .

15.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده

16.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین، و توزیع ، نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان و فضای فنی و اداری

17.سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم انبار داری اصولی علمی با استفاده از فن آوریهای جدید

18.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین امکانات و لوازم مناسب برای محیط کار پرسنل

19.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بهسازی و بازسازی ساختمان و سایر وسایل و تجهیزات

20.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری کسب و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده طبیعی و غیر طبیعی

21.برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین، نگهداری ، بازسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل سازمان .

22.مطالعه، برنامه ریزی و نظارت پیگیری تامین پرسنل خدماتی

23.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی

24.پیگیری جبران خسارات وارده بر اموال و دارایی های سازمان

25.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری توزیع مناسب و به هنگام لوازم ، تجهیزات و امکانات فنی و اداری 

لینک کوتاه