مدارک مورد نیاز جهت ترخیص دارو

نامه درخواست مبنی بر ترخیص دارو طبق فرمت *

1

تاییدیه مسئول فنی مطابق فرمت *

2

اصل فاکتور کالا

3

اصل گواهی آنالیز

4

اصل packinglist

5

بارنامه

6

برگ ثبت سفارش

7

پیش فاکتور

8

مجوز ورود معتبر از سازمان دامپزشکی کشور

9

اظهارنامه

10

اصل گواهی مبدا

11

قبض انبار

12

گواهی ثبت دارو صادره از سازمان دامپزشکی کشور

13

کلیه مدارک فوق به تایید مسئول فنی محترم رسیده باشد

 

لینک کوتاه