لیست اخبار صفحه :1
هشدار قرمز هواشناسی و انجام تمهیدات لازم دامپزشکی

هشدار قرمز هواشناسی و انجام تمهیدات لازم دامپزشکی

اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در راستای هشدار قرمز هواشناسی و هشدار وضعیت فوق العاده توسط ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان، اطلاعیه رعایت نکات لازم را، به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی و کاهش آن، جهت بهره برداری فعالان عرصه دامپزشکی، منتشر کرد.

لینک کوتاه